GLAM HAIR - blue

GLAM HAIR - black

GLAM HAIR - auburn

GLAM HAIR - dark auburn

GLAM HAIR - dark red

GLAM HAIR - red

GLAM HAIR - gold blond

GLAM HAIR - blond

GLAM HAIR - pink

GLAM HAIR - lavander

GLAM HAIR - white